News


Планирате ли да инсталирате нова система за отопление или охлаждане?

01 април 2021

Обикновено, когато се планира подмяна на старата система за отопление или охлаждане, или обновяване на сградната обвивка, възникват множество въпроси. REPLACE с готовност подава ръка: проектът представя 38 най-добри примера за успешно реализирани проекти, които са помогнали на собствениците да спестят енергия и пари, като по този начин са допринесли и за намаляването на щетите върху климата.

Примерите описват накратко технологиите, които хората са избрали, затрудненията, които са срещнали по време на инсталирането, нещата, които са се получили най-добре, ползите, които им е донесла новата система. В края на всеки пример е поместена таблица, която съдържа най-важните данни за изпълнените мерки – инсталирана мощност, първоначална инвестиция, използвани схеми за субсидиране и пр.

С всичките 38 примера можете да се запознаете от английската версия на Доклада D4.4.

За всеки от десетте целеви региона на REPLACE, са подбрани и преведени на съответния език тези примери, които в най-голяма степен отговарят и са лесно приложими в съответния регион.

 

 

По какъв начин отопляват и охлаждат сградите си хората в регионите на REPLACE? Какъв е потенциалът за преминаване към системи, които щадят климата, в бъдеще? Използвайки данни за определена базова година, партньорите по REPLACE разработиха три сценария, които описват ефекта от проекта, изразен в брой на подменените котли и домакинствата, които са заменили старите си неефективни системи с нови екологосъобразни решения, количество спестена енергия и намалени емисии на СО2 и големина на привлечените инвестиции.

Трите сценария обхващат следните варианти: придържане към обичайното, оптимистичен и песимистичен сценарий. Сценариите, включени в доклад D3.2 се отнасят до целия проект, както и конкретно за десетте целеви региона от Западна, Централна и Югоизточна Европа.