News


Планирате ли да инсталирате нова система за отопление или охлаждане, или да санирате сградата си? Какъв е потенциалът за подмяна на системите за отопление и охлаждане в регионите на REPLACE?

01 април 2021

Обикновено, когато се планира подмяна на старата система за отопление или охлаждане, или обновяване на сградната обвивка, възникват множество въпроси. REPLACE с готовност подава ръка: проектът представя 38 най-добри примера за успешно реализирани проекти, които са помогнали на собствениците да спестят енергия и пари, като по този начин са допринесли и за намаляването на щетите върху климата.

Примерите описват накратко технологиите, които хората са избрали, затрудненията, които са срещнали по време на инсталирането, нещата, които са се получили най-добре, ползите, които им е донесла новата система. В края на всеки пример е поместена таблица, която съдържа най-важните данни за изпълнените мерки – инсталирана мощност, първоначална инвестиция, използвани схеми за субсидиране и пр.

С всичките 38 примера можете да се запознаете от английската версия на Доклада D4.4.

За всеки от десетте целеви региона на REPLACE, са подбрани и преведени на съответния език тези примери, които в най-голяма степен отговарят и са лесно приложими в съответния регион.

 

 

По какъв начин отопляват и охлаждат сградите си хората в регионите на REPLACE? Какъв е потенциалът за преминаване към системи, които щадят климата, в бъдеще? Използвайки данни за определена базова година, партньорите по REPLACE разработиха три сценария, които описват ефекта от проекта, изразен в брой на подменените котли и домакинствата, които са заменили старите си неефективни системи с нови екологосъобразни решения, количество спестена енергия и намалени емисии на СО2 и големина на привлечените инвестиции.

Трите сценария обхващат следните варианти: придържане към обичайното, оптимистичен и песимистичен сценарий. Сценариите, включени в доклад D3.2 се отнасят до целия проект, както и конкретно за десетте целеви региона от Западна, Централна и Югоизточна Европа.