News


Проучване на нагласите и интересите на заинтересованите страни по проект REPLACE

13 ноември 2020

Проектът REPLACE наскоро публикува анализ на резултатите от проведено проучване сред домакинствата, инсталаторите и инвеститорите в десетте пилотни региона на проекта, което имаше за цел да открие какви са нагласите и интересите на заинтересованите страни по отношение подмяната на системите за отопление и охлаждане.

През лятото на 2020 г. бяха проведени интервюта със заинтересованите страни от Родопския регион, като резултатите от тях бяха обобщени в доклад, който предлагаме на Вашето внимание.

Отопление на домакинствата в Родопския регион – нагласи и нужди