News


Обществен диалог и обучение за енергийния преход на Старозагорския регион

02 октомври 2020

Последните дни на септември бяха белязани от две важни събития, посветени на прехода на регион Стара Загора към нисковъглеродна икономика.

На 28 септември 2020 г. се проведе Обществен диалог „Новият енергиен микс“, организиран съвместно от ЧИЕЦ, АРИР – Стара Загора и Давид Холдинг АД, българските партньори съответно в проектите TRACER, DeCarb (Интеррег Европа) и GreenDC (Хоризонт 2020).

Събитието се състоя в Стара Загора и, с цел да достигне до по-широка аудитория, бе излъчвано във Facebook. За чуждестранните партньори и експерти, които също имаха интерес да проследят онлайн панелите и дискусиите, бе осигурен симултанен превод на английски език и излъчване през платформата Google Meet. Участие взеха над 200 експерти от Европа и България, представители на национални и международни организации, академичната общност и бизнеса.

Форумът бе разделен на 4 панела, всеки посветен на различна тема, свързана с прехода към нисковъглеродна икономика:

  1. Икономически алтернативи след постепенно премахване на интензивните въглищни дейности в партньорските региони
  2. Очаквано социално-икономическо въздействие от поетапното прекратяване на дейностите, зависещи от въглищата
  3. Необходимост от възстановяване на земята след въгледобив и възможно приложение на земите след прекратяване на въгледобива
  4. „Нов енергиен микс“

На следващия ден, 29 септември 2020 г., Черноморският изследователски енергиен център организира обучение под надслов “Възможности за финансиране на проекти за подпомагане прехода на регион Стара Загора към беземисионна икономика“. Обучението се проведе в амфитеатралната зала на Регионалната библиотека „Захарий Княжески“, Стара Загора, в рамките на проект TRACER.

Срещата бе открита от Ангел Николаев, управител на ЧИЕЦ, който представи накратко проекта. Събитието продължи с представяне от Славчо Нейков (Институт за енергиен мениджмънт) на Фонда за справедлив преход и териториалните планове за справедлив преход. Темата е изключително интересна и предизвика оживена дискусия сред присъстващите. Следващата презентация, изнесена от г-жа Борислава Габровска от Европейската инвестиционна банка, бе посветена на възможностите за общините за финансиране по линия на ЕИБ.

Д-р Румяна Грозева от АРИР - Стара Загора говори за предизвикателствата пред регион Стара Загора по пътя на декарбонизация и преход към нисковъглеродна икономика, за важността на стратегиите за развитие и готовността на местните власти, бизнеса и научните среди за готови и жизнени проектни идеи, които да се предложат за финансиране по линия на новия фонд. В последвалата дискусия местните власти изразиха сериозен интерес към съвместна работа и получаване на допълнителна информация. Важността на темата бе нееднократно подчертана и споделена от всички участници, които се обединиха зад идеята, че повече яснота за стратегия на национално ниво ще е полезна за планиране на конкретни мерки в региона.

В дискусията също се включиха експерти от МОСВ, които представиха приоритетите на новата Оперативна програма ОПОС 2021-2027 г.

Основните изводи от дискусиите през тези два дни показват, че:

  • Необходима е по-ясна и конкретна информация относно бъдещите планове за справедлив преход, в т.ч. времева рамка за прехода на региона;
  • Необходима е стратегическа рамка за развитие на енергийния сектор на регион Стара Загора;
  • Местните заинтересовани страни трябва да бъдат ангажирани в инициативите и визиите за развитието на техния регион. Бизнесът, местните власти и академичната общност трябва да работят в тясно сътрудничество;
  • Във фокуса на прехода трябва да бъде поставено социално-икономическото му въздействие, като неговото смекчаване трябва да стане основен приоритет.