News


Семинар за енергийната ефективност в сградния сектор

24 март 2020

Семинар, озаглавен “Условия за постигане на мащаб – финансиране и осигуряване на качество на проекти за енергийна ефективност в сградния сектор” бе организиран съвместно от Черноморския изследователски енергиен център и Еконолер, с подкрепата на сп. Ютилитис и Алианса за енергийна ефективност в началото на м. март в София. Той се проведе в рамките на проектите FinEERGo-Dom (fineergodom.eu) и QualitEE (qualitee.eu), финансирани по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

Семинарът бе посветен на възможностите за осигуряване качеството на енергийно-ефективните услуги – предпоставка за по-високо доверие от страна на клиентите и за разширяването на пазара на тези услуги. Представени бяха видовете и характеристиките на енергийно-ефективните услуги, както и резултатите от скорошното проучване на пазарите в ЕС и страната ни на проекта QualitEE. Разяснени бяха техническите и финансовите критерии за качество на услугите и бяха представени добри практики на схеми (бизнес модели) за прилагането на критериите в различни европейски страни, в т.ч. в България. Обсъдени бяха възможностите за повишаване качеството на услугите в страната ни, например чрез доразвиване на Професионалния кодекс за договори с гарантиран резултат и изготвяне на модели на тръжни досиета и договори за публичния сектор.