News


Семинар за енергийната ефективност в сградния сектор

24 март 2020

Семинар, озаглавен “Условия за постигане на мащаб – финансиране и осигуряване на качество на проекти за енергийна ефективност в сградния сектор” бе организиран съвместно от Черноморския изследователски енергиен център и Еконолер, с подкрепата на сп. Ютилитис и Алианса за енергийна ефективност в началото на м. март в София. Той се проведе в рамките на проектите FinEERGo-Dom (fineergodom.eu) и QualitEE (qualitee.eu), финансирани по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

Първият модул имаше за цел да разясни механизма на FinEERGo-Dom, базиран на опита на латвийския финансов инструмент за енергийна ефективност, успешно прилаган и впечатляващ със своите резултати в Латвия. Стана ясно, че финансовата схема обхваща пазарите на Полша, Словакия, Румъния, България и Австрия, което позволява и постигане на мащабни ефекти. Бе предоставена подробна информация за отделните видове финансови и правни отношения между основните участници – ЕСКО компании, финансови институции, енергийни консултанти и собственици на сгради. Онлайн платформата SHAREX, която позволява прозрачност и ефективно взаимодействие между всички заинтересовани страни, предизвика голям интерес. Краят на модула бе даден с представяне на технико-икономическите показатели на 10 латвийски примера, които бяха анализирани и спрямо практиката в България

Вторият модул бе посветен на възможностите за осигуряване качеството на енергийно-ефективните услуги – предпоставка за по-високо доверие от страна на клиентите и за разширяването на пазара на тези услуги. Представени бяха видовете и характеристиките на енергийно-ефективните услуги, както и резултатите от скорошното проучване на пазарите в ЕС и страната ни на проекта QualitEE. Разяснени бяха техническите и финансовите критерии за качество на услугите и бяха представени добри практики на схеми (бизнес модели) за прилагането на критериите в различни европейски страни, в т.ч. в България. Обсъдени бяха възможностите за повишаване качеството на услугите в страната ни, например чрез доразвиване на Професионалния кодекс за договори с гарантиран резултат и изготвяне на модели на тръжни досиета и договори за публичния сектор.