News


Пазарът на енергийно-ефективни услуги расте - сочи ново проучване в ЕС

11 декември 2019

Наскоро бяха публикувани резултати от тазгодишното проучване на пазарите на енергийно-ефективни услуги, проведено сред доставчиците и посредниците по този вид услуги в 15 европейски държави, сред които и България. Подобни допитвания са правени през 2013, 2015 и 2017 г. В техния фокус са договорите с гарантиран резултат (ДГР) и договорите за доставка на енергия (ДДЕ). Въз основа на получените 173 отговора може да се очертае следната картина за европейския и отделно за българския пазар на енергийно-ефективни услуги през 2019 г.

Нарастване на пазарите на ЕЕУ

Всеобщо е мнението, че пазарите на енергийно-ефективни услуги бележат ръст. Българските участници в допитването обаче намират, че този вид услуги в страната ни е в застой.

Схемата на ДГР е прекалено сложна

Най-сериозните пречки пред бизнеса с ДГР са сложността на схемата / липсата на информация (55% от респондентите), липсата на доверие в ЕСКО дружествата (42%) и административните пречки в публичния сектор (42%). Липсата на доверие е намаляла спрямо 2015 г. и 2017 г., когато е била посочена като основна пречка (50% от респондентите). В България, липсата на доверие и свързаното с нея потребителско търсене все още са съществени, посочени съответно от 78% и 67% от българските участници в проучването.

Пазар на договорите с гарантиран резултат (ДГР)

Публичният сектор все още е основен клиент по проектите в областта на ДГР. Общините се цитират от 65% от европейските доставчици и посредници по ДГР и от 56% от българските.

Докато 38% от европейските респонденти посочват, че обичайният размер на техните ДГР е над 1 млн. евро, изпълняваните в България договори най-често са на стойност под 0.2 млн. евро и в интервала между 0.2 - 0.5 млн. евро.

Половината от участвалите в проучването европейски доставчици и посредници по ДГР са посочили, че обикновено договорите им имат продължителност 5 – 10 години, а една трета – над 10 години. Мнозинството от българските доставчици посочва продължителност на ДГР от 5 до 10 години, а останалите – под 5 години.

Пазар на дoговорите за доставка на енергия (ДДЕ)

Резултатите от проучването показват, че проектите в областта на договорите за доставка на енергия са с далеч по-малък мащаб от тези, свързани с ДГР. Повечето респонденти от Европа, вкл. всички такива от България, са посочили, че участват в ДДЕ със среден размер под 0.5 млн. евро. В България, най-често посочваният размер е под 0.2 млн. евро и по-рядко 0.2-0.5 млн. евро.

Клиенти по ДДЕ са приблизително поравно от публичния и частния сектори и според европейските, и според българските респонденти. Прави впечатление, че българските участници в проучването посочват по-широк кръг клиенти в сравнение с европейските си колеги.

Подобно на ДГР европейските доставчици и посредници определят сложността на схемата / липсата на информация (52%) и липсата на доверие в ЕСКО дружествата (45%) като най-важните пречки пред пазара на ДДЕ. От друга страна, при ДДЕ административните пречки в публичния сектор са считани за съществени само от 23% от участниците. Според българските участници в проучването сложността на схемата и липсата на стандартни практики за измерване и верифициране са основните пречки пред пазара.

Подробно с резултатите от проучването можете да се запознаете от тук. На страницата на проекта са достъпни и данните от предходните години, като за всички са използвани интерактивни фигури с цел да се улеснят сравненията между отделните държави.