News


Умни стратегии за преход на регионите с интензивен въгледобив

17 юни 2019, Старт на проекта TRACER

Встъпителна среща, дискусия със заинтересованите страни и работно посещение на открития рудник Welzow-Süd дадоха началото на проекта TRACER от 14 до 16 май 2019 г. във Финстервалде (Германия). Проектът TRACER се финансира от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз и има за цел да подкрепи девет региона с интензивен въгледобив, намиращи се на различни етапи от енергийния преход, да начертаят или подобрят научно-изследователските си и развойни стратегии и да обменят опит, така че да се улесни преходът им към по-устойчиво енергийно развитие.

Понастоящем, в 41 района в 12 държави – членки на ЕС се добиват въглища, което ги прави най-разпространеното изкопаемо гориво в Европейския съюз и важен източник на икономическа активност. Преходът към нисковъглеродна икономика е съпроводен от сериозни технологични, икономически и социални предизвикателства, особено за регионите с интензивно използване на въглища, които трябва да се адаптират към преминаването от изкопаеми горива към чисти източници за производство на енергия.

В продължение на три години проектът TRACER ще работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни в девет европейски региона, с които ще дискутира и съгласува обща визия и приоритети за въглищния преход. По отношение на въгледобивните региони TRACER се опира на „Стратегията за интелигентна специализация“ (S3) на Европейския съюз и на Процеса на предприемаческо откритие (EDP), докато за енергийните технологии и приоритетите в научно-изследователската и развойната дейност ще вземе под внимание Стратегическия план за енергийни технологии (SET).

Координатор на проекта е WIP Възобновяеми енергии, а в състава на консорциума влизат 15 организации от единадесет държави: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Полша, Румъния, Сърбия, Украйна и Чехия. Целевите райони на проекта TRACER са: Въгледобивен район Лаузиц (Бранденбург DE40 и Дрезден DED2), Западна Македония (EL53 - Гърция), Уелс (UKL1, UKL2 - Великобритания), Югоизточен район (BG34 - България), Долината на р. Жиу, Западен регион (RO42 - Румъния), Регион Колубара (Сърбия), Донецки регион (Украйна), Горна Силезия (PL22 - Полша), Северозападна Бохемия (CZ04 - Чехия).

Още през април 2019 г. проектът TRACER бе представен на голям брой заинтересовани страни по време на 4-та среща на работната група на „Платформата за въглищните региони в преход“ в Брюксел. Бе договорено да се установят тесни връзки за сътрудничество между дейностите, изпълнявани в рамките на проекта TRACER и „Платформата за въглищните региони в преход“.