News


Публикувани са препоръки за бъдещи социални и хуманитарни изследвания в енергетиката

14 януари 2019

Резултатите от социалните и хуманитарните изследвания (икономика, социология, психология и т.н.) в областта на енергетиката са основополагащи за разбирането и посрещането на предизвикателствата пред енергийната политика. Тези резултати обаче са ограничени и рядко се взимат предвид при изготвянето на политиката. С преодоляването на тези проблеми се занимаха над 10 000 експерти, ангажирани в дейностите на проекта SHAPE ENERGY, в рамките на който бе разработен т.нар. „Дневен ред за изследвания и иновации“. Документът описва седем принципа, очертаващи действията, които финансови институции, политици и изследователи следва да предприемат, за да се засили ролята на социалните и хуманитарните изследвания в енергетиката в периода след 2020 г., най-вече в предстоящата програма „Хоризонт Европа“. Тези принципи са:

  1. Отделяне на по-голямо финансиране за изследвания в областта на социалните и хуманитарните науки в енергетиката в новата програма „Хоризонт Европа“;
  2. Интегриране на основните социални и хуманитарни аспекти в техническите енергийни проекти, свързани с обществени предизвикателства;
  3. Изрично посочване на засегнатите социални и хуманитарни дисциплини в обявите за набиране на предложения по „Хоризонт Европа“ в областта на енергетиката;
  4. По-активно привличане на оценители на енергийни проекти с експертиза в социалните и хуманитарните науки от страна на Европейската комисия;
  5. Изискване за включване на социални и хуманитарни изследвания в основната концепция на проектите, а не единствено в частта за повишаване на ефекта им (т.е. като придатък в края им);
  6. Извършване на социалните и хуманитарните изследвания в областта на енергетиката от лица с подходящо образование и обучение;
  7. Отчитане на качествени индикатори при мониторинга на успешното интегриране на социалните и хуманитарните изследвания в проектите.

Пълния текст на Дневния ред на английски език може да намерите тук.