Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" е неправителствена организация в обществена полза, създадено през 2007 г. като наследник на Черноморски регионален енергиен център, основан през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от Черноморския регион. Сдружение ЧИЕЦ е регистрирано в София, България, в съответствие с действащото национално законодателство.

Главната цел на организацията е развитие на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейската общност в областта на енергетиката, като специален акцент е поставен върху енергийните изследвания. Наред с международната си дейност центърът участва активно в енергийния живот на България.

Изтъкнати експерти от всички области на енергетиката предоставят услугите си на ЧИЕЦ, което допринася за доброто сътрудничество между участниците на пазара на енергия, в това число организации от енергийния сектор, министерства, публични и частни предприятия, специалисти, не само от България, но и от целия Черноморски регион, като по този начин се осигурява възможността за удовлетворяване реалните нужди на участниците на енергийния пазар.

ДЕЙНОСТ

Основните сфери на дейност на ЧИЕЦ включват:

 • Хармонизиране на енергийното законодателство на страните от Черноморския регион, и най-вече на България, със законодателството на ЕС;
 • Сигурност на енергийните доставки;
 • Популяризиране на възобновяемата енергия и опазване на климата;
 • Енергийна ефективност и рационално използване на енергията;
 • Създаване на партньорства, обмяна на опит и разпространяване на информация и знания в областта на енергетиката.

Хармонизиране на енергийното законодателство на страните от Черноморския регион със законодателството на Европейския съюз

ЧИЕЦ работи активно по хармонизирането на енергийното законодателство на страните от Черноморския регион със законодателството на ЕС, с цел подобряване инвестиционния климат и насърчаване чуждите инвестиции в енергийния сектор.

Съвместно с европейски и местни консултанти, ЧИЕЦ изпълнява проекти, насочени към прилагане на изискванията и условията на основните европейски политически и регулаторни актове.

Центърът е участвал и/или съдействал на българските власти при разработването на Закона за енергетиката, Закона за енергийната ефективност, Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници, Енергийната стратегия и различни подзаконови документи. Центърът е съдействал на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране при разработването на Наредба за качеството на енергийните услуги и на Правила за управление на електроразпределителните мрежи и Правила за измерване на количеството електроенергия за целите на бъдещото либерализиране на електроенергийния пазар.

Сигурност на енергийните доставки и популяризиране на възобновяемата енергия

ЧИЕЦ е инициирал редица проекти и изследвания, посветени на диверсифицирането на енергийните доставки и засилването на междусистемните връзки.

Немалко са и проектите, посветени на възобновяемата енергия. ЧИЕЦ работи върху следните аспекти, свързани с ВЕИ:

 • Трансфер на технологии за оползотворяване на ВЕИ;
 • Оценка на икономическите, екологичните, социалните и политическите аспекти на ВЕИ;
 • Източници и схеми на финансиране;
 • Технически усложнения, свързани с интегрирането на инсталациите за производство на енергия от ВЕИ към мрежата;
 • Законодателство и регулации;
 • Стратегии за разгръщане на ВЕИ и приоритети за по-нататъшни изследвания;
 • Обучение, популяризиране и разпространение на информация.

Енергийна ефективност и рационално използване на енергията

Енергийната ефективност (ЕЕ) е от изключително значение за икономиките на страните от Черноморския регион и ЧИЕЦ е посветил голяма част от дейността си в тази област. Организацията е натрупала значителен опит в извършването на енергийни обследвания в промишлеността и сградния сектор, в оценката на потенциала за ЕЕ на национално и местно ниво, в разработването на общински енергийни баланси и планове, обучение и популяризиране на най-добрите практики от ЕС.

За да повиши капацитета си, ЧИЕЦ сътрудничи с доказани специалисти от Техническите университети на София и Варна, съвместно с които са изпълнени редица успешни проекти в областта на рационалното използване на енергията в промишлеността и сградния сектор.

Центърът активно подкрепя развитието на пазара на енергийно-ефективни услуги в България, които започват да придобиват все по-голямо значение през последните години. Дейностите в тази насока са свързани с предоставяне на помощ на частните доставчици на енергийно-ефективни услуги за разработването на пазарни стратегии и бизнес-планове, обучение, разработване на правила и норми, разпространяване на най-добрите практики в областта.

На законодателно ниво Центърът има принос в разработването на Стратегията за енергийна ефективност и Плана за действие по ЕЕ на България, както и на Закона за енергийната ефективност. Като подизпълнител на Агенцията за устойчиво енергийно развитие в проектите CA-ESD и CA-EED, ЧИЕЦ участва и в процеса на хармонизиране на българското законодателство с Директивата за енергийните услуги и Директивата за енергийната ефективност на ЕС.

Разпространение на информация

Един от приоритетите в работата на ЧИЕЦ е разпространението на информация, което се осъществява чрез организирането на работни срещи, конференции, семинари, обучения, изработване и поддържка на интернет страници на проектите, публикуване на информационни бюлетини и брошури и т.н. Тези дейности целят да разпространят информация относно политиките, технологиите, организационните структури, ключовите фигури и опит в енергийния сектор.

Центърът има зад гърба си няколко конференции на високо ниво, десетки семинари, работни срещи, кръгли маси, обучения и други мероприятия, организирани в България и в различни страни от Черноморския регион.

ПРОЕКТИ

В периода от създаването на ЧРЕЦ през 1995 г. до днес, Центърът е участвал в над 60 проекта, финансирани от различни програми на Европейския съюз: PHARE, SYNERGY, THERMIE, SAVE, Leonardo da Vinci, Рамкови програми за научни изследвания и технологично развитие (FP5, FP6, FP7), Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа”, Интелигентна енергия – Европа, INTERREG, Хоризонт 2020. Извън европейските фондове, Центърът е работил по проекти, финансирани от USAID, BSTDB, WB, CIDA, EBRD, както и от национални фондове.