Сдружението с нестопанска цел „Черноморски изследователски енергиен център” е юридическо лице, независимо от своите членове, основано по силата на Закона за организациите с нестопанска цел, съгласно Статута си и Решението на учредителното събрание на организацията.

Сдружението работи в обществен интерес чрез:

  • Изготвяне на научни и практически изследвания, анализи, проекти, оценки, експертни доклади и други проекти, посветени на проблемите на енергийния сектор, енергийната ефективност, икономията на енергия и възобновяемите енергийни източници в страните Азърбайджан, Албания, Армения, бивша югославска Република Македония, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Украйна, Хърватия, Черна гора.
  • Подготовка и/или изпълнение на проекти в областта на енергетиката и изменението на климата за усвояването на паричните фондове на ЕС в областта на енергетиката и по други програми и направления, отпуснати за България или другите страни от Черноморския регион.
  • Подготовка и/или изпълнение на проекти по различни програми, финансирани със средства на местни или чуждестранни донори извън тези на ЕС.
  • Обучения в областта на енергетиката, изменението на климата и други области. Организиране на конференции, семинари, работни срещи и други събития.

Асоциацията се управлява от Общо събрание, което понастящем включва десет членове. Общото събрание избира Управител на Сдружението.

Управител на Сдружение ЧИЕЦ и Председател на Общото събрание е Ангел Николаев.