Съвместно разработване на инструменти и услуги за внедряване на показателя за подготвеност за интелигентно управление на сградите (SRI-ENACT)


Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма LIFE21
 • Timeframe:
  1 декември 2022 г. - 31 май 2025 г.
 • Budget:
  2 097 587,34 евро
 • Contractors:
  SingularLogic, Гърция (координатор); Sense one, Гърция; NTUA, Гърция; EHP, Белгия; ЧИЕЦ, България; Veolia, Испания; RPR, Латвия; ISPE, Румъния; Regea, Хърватия; Seven, Чехия

Description

Проектът SRI-ENACT предлага цялостно решение, което да улесни въвеждането на показателя за подготвеност за интелигентно управление (SRI) в Европа, чрез ангажиране на заинтересованите страни в разработването на инструментариум SRI-ENACT, който да служи за оценка и помощ при вземането на решения за интелигентно обновяване на сгради и внедряване на адаптирани за всяка държава показатели за подготвеност за интелигентно управление.

Дългосрочните стратегии за повишаване на интелигентността при строежа и обновяването на сградите изискват надеждни мерки за оценка на тяхната подготвеност. В тази връзка, в преработената директива за енергийните характеристики на сградите бе въведен показателят SRI, за да се осигури стандартизирана методология за оценка на подготвеността за интелигентно управление на сградите.

Европейските държави обаче срещат някои затруднения при приемането и изпълнението на SRI, свързани с дефинирането и адаптирането му към различните национални условия, липсата на експертен опит сред енергийните одитори, необходимостта от решаване на въпроси, касаещи мащабите и надеждността при широщомащабното внедряване, слабата ангажираност на съответните заинтересовани страни и трудностите при вземането на информирани решения за повишаване на енергийната интелигентност.

Очаквани резултати:

Освен методологическите и технологичните резултати, SRI-ENACT ще предостави материали за обучение и сертифициране на бъдещите одитори, които ще внедряват/оценяват SRI.

Чрез пилотно тестване в 8 европейски държави (Австрия, България, Гърция, Испания, Латвия, Румъния, Хърватия и Чехия), получените резултати ще бъдат използвани от 120 одитори за оценка на 1200 сгради. Широкомащабните пилотни проекти ще предоставят доказателства за успеха на прилагането на SRI, за да се създадат най-добри практики, да се разработят схеми за финансиране на подобряването на SRI и да се дадат препоръки за политиката за възпроизвеждане и по-широко използване на инструментите и услугите на SRI-ENACT.