Умни стратегии за преход на регионите с интензивен въгледобив (TRACER)


Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  01.04.2019 г. – 31.03.2022 г.
 • Budget:
  1 999 956 евро
 • Contractors:
  WIP, Германия (Координатор); CRES, Гърция; FIB, Германия; STRATH, Великобритания; ЧИЕЦ, България; GET, Австрия; EUREC, Белгия; ISPE, Румъния; ENTEL, Сърбия; CETI, Украйна; UAK, Полша; Welsh Government, Великобритания; Univerzita Karlova, Чехия; CULS, Чехия; AISVJ, Румъния

Description

Понастоящем в 41 района в 12 държави – членки на ЕС активно се добиват въглища. Това осигурява пряка заетост на близо 185 000 души в целия Европейски съюз, както и допълнителни работни места в свързаните производства. Решението на Европейския съюз за преминаване към беземисионни технологии не подлежи на обсъждане и това налага да се предвиди и приеме енергийна политика – ефективна пътна карта, която да гарантира запазването на социалното сближаване на общностите и регионите, зависещи от производството на въглища.

Проектът TRACER ще подкрепи няколко района, интензивно използващи въглища и намиращи се на различни етапи от енергийния преход, за да начертаят или подобрят стратегиите си в областта на научно-изследователската и развойната дейност във връзка с прехода към устойчива енергийна система. Разглежданите райони са девет, 7 от тях са разположени на териториите на страни – членки на ЕС (България, Великобритания, Германия, Гърция, Полша, Румъния, Чехия) и 2 се намират в държави извън ЕС (Сърбия, Украйна).

Властите, които определят политиката за развитие на тези региони, ще получат съдействие под формата на информация, методики, опит и съвет. Най-важните резултати от проекта ще включат планове и инструменти за страните членки, асоциираните държави и регионите, както и напътствия за определяне на краткосрочни и средносрочни решения, които да подпомогнат прехода към по-надежден бизнес модел.

Конкретните задачи на TRACER са:

 • Съдействие на регионалните власти в целевите райони в разработването на стратегии за умна специализация, включващи развитие на обществения потенциал в областта на научните изследвания и иновациите, в съответствие със Стратегическия план за енергийни технологии на ЕК (План SET);
 • Събиране и обмен на „най-добри практики“, в т.ч. промишлени пътни карти за преминаване от въглища към нови технологии и стратегии за преход на комбинирано производство на топлина и електроенергия от въглища към нисковъглеродно производство на електроенергия и централно топлоснабдяване;
 • Проучване на социалните проблеми в целевите региони, в т.ч. на нуждата от преквалифициране на работната сила;
 • Изготвяне на препоръки за регионалните власти относно използването на наличните европейски фондове и програми и на допълнителното публично и частно съфинансиране.

ЧИЕЦ отговаря за дейностите, свързани с изследването на социалните, екологичните и технологичните предизвикателства пред целевите райони на TRACER.