Новият етикет за стимулиране енергийната ефективност на електроуредите (LABEL 2020)


Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 юни 2019 г. – 30 ноември 2022 г.
 • Budget:
  3 319 027,95 евро
 • Contractors:
  AEA, Австрия (Координатор); ADENE, Португалия; EST, Великобритания; ADEME, Франция; SEVEN, Чехия; CO2ONLINE, Германия; HDE, Германия; adelphi, Германия; ELIANTE, Италия; LEGAMBIENTE, Италия; ECODES, Испания; KAPE, Полша; EKODOMA, Латвия; CRES, Гърция; ANRE, Румъния; EIHP, Хърватия; SEA, Швеция; ЧИЕЦ, България; DEA, Дания; VB, Дания

Description

Европейският енергиен етикет е важен инструмент за насърчаване на иновациите и развитието на пазара на енергийно-ефективни продукти вече повече от 20 години. От една страна, етикетът стимулира производителите да правят нововъведения, а от друга – потребителите и т.нар. професионални купувачи да търсят енергийно-ефективни продукти. Същевременно, използваната в момента концепция за етикетиране, която включва класове за ефективност от А+++ до D, е твърде тромава и по-малко ефективна, което доведе до вземането на решение за връщане към първоначалната концепция за класове A-G, съчетана с бъдещо преразпределение на класовете съобразно развитието на технологиите и пазара.

Преходният период до пълното въвеждане и ефективното използване на новия етикет изисква професионални насоки и подкрепа за заинтересованите страни, гарантиращи правилното прилагане на етикета от доставчиците и търговците на дребно, както и пълното разбиране, широкото одобрение и ефективното му използване от потребителите и професионалните купувачи. Проектът LABEL 2020 ще се включи в този процес, като подпомогне:

 • потребителите и професионалните купувачи чрез информационни кампании, услуги и инструменти. Услугите трябва да мотивират купувачите да взимат предвид и да използват новите етикети при решенията си за покупка. Прозрачността на процеса по прекатегоризирането на етикетите ще бъде ефективно подкрепена
 • търговците на дребно за коректното, ефективно и ефикасно въвеждане на новия етикет в местата за продажба, в т.ч. онлайн магазините, чрез обучение на продавачите и предоставяне на помощни материали за популяризиране на етикета
 • доставчиците на електроуреди - във връзка с предоставянето на правилните етикети и информация за продуктите, убеждавайки ги във важността на енергийния етикет за популяризирането на ефективните продукти и, мотивирайки ги да инвестират в иновации за повишаване на енергийната ефективност на електроуредите
 • институциите, разработващи политиката, публичните власти и администрацията в използването и насърчаването на прилагането на новия етикет в националните програми и схеми (напр. зелени обществени поръчки, стимули и др.)
 • създаването и обмена на добри практики при провеждането на информационни кампании

Брошура на проекта

Новият енергиен етикет на електроуредите

Новият енергиен етикет на хладилните уреди

Новият енергиен етикет на пералните и съдомиялните машини

Новият енергиен етикет на телевизорите и електронните екрани

Новият енергиен етикет на светлинните източници

Наръчник за публични възложители и професионални купувачи