Насочване на европейската политика за подпомагане прехода към нисковъглеродна икономика. Моделиране развитието на енергийната система в условия на екологични и социално-икономически ограничения (MEDEAS)


Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 януари 2016 г. - 31 декември 2019 г.
 • Budget:
  3 735 308 евро
 • Contractors:
  CSIC, Испания (Координатор); INSTM, Италия; CRES, Гърция; CIRCE, Испания; Масариков Университет, Чехия; Университет на Валядолид, Испания; Университет Англия Ръскин, Великобритания; ЧИЕЦ, България; IIASA, Австрия; Hnuti Duha, Чехия; AEA, Австрия; Blue4You, Белгия

Description

Преходът към нисковъглеродна икономика трябва да постигне няколко цели: конкурентоспособност, опазване на околната среда, създаване на качествени работни места и социално благополучие. Ето защо създателите на политиката и останалите заинтересовани страни се нуждаят от инструменти, които да включат и другите области на икономиката, обществото и околната среда във фокуса на енергийния сектор. Повечето съществуващи към момента инструменти не предлагат такава интеграция. Нещо повече - съвременните приложения за енергийно моделиране често не разполагат с документация, не са прозрачни или са разработени за специализирана вътрешна аудитория, което прави невъзможни удостоверяването и сравняването на резултатите. Проектът MEDEAS има за цел да разреши въпросите, свързани с интегрирането и прозрачността чрез създаване на инструмент за моделиране на политиката, базиран на моделите WoLiM, TIMES LEAP и включващ анализ на съотношението разходи - производство, който позволява отчитане на екологичните, социалните и икономическите въздействия.

Инструментът, който се разработва в рамките на проекта MEDEAS ще:

 • определи ключовите физически параметри (нетната енергия на разположение на обществото, количество и цени на необходимите материали) и техните взаимовръзки с икономическите индикатори (например БВП), социално-икономическите променливи (ниво на безработица, стандарт на живот и др.) и въздействия върху околната среда (емисии на СО2);
 • набележи най-големите предизвикателства пред преминаването към нисковъглеродна икономика, каквито са въздействието на технологичните параметри, новите концепции в моделирането, преодоляването на пречките и предоставянето на решения;
 • предложи стратегии за преодоляване на тези предизвикателства при създаването на пътна карта за бъдещото европейско социално-икономическо преминаване към устойчива енергийна система.