Социалните и хуманитарните науки в подкрепа на развитието на енергийната политика в Европа (SHAPE-ENERGY)


Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 февруари 2017 г. - 31 януари 2019 г.
 • Budget:
  1 996 573 евро
 • Contractors:
  Anglia Ruskin University, Великобритания (Координатор); Karlsruher Institut Fuer Technologie, Германия; Politecnico di Torino, Италия; École Nationale des Travaux Publics de l'État, Франция; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Норвегия; Middle East Technical University, Турция; Univerzita Tomase Bati ve Zline, Чехия; Black Sea Energy Research Centre, България; Energy Cities, Франция; Friends of Europe, Белгия; Duneworks, Холандия; Acentoline Comunicación Editora, Испания; European Council for an Energy Efficient Economy, Швеция

Description

Проектът "Социалните и хуманитарните науки в подкрепа на развитието на енергийната политика в Европа" (SHAPE-ENERGY) представлява нова европейска платформа за социални и хуманитарни науки, имащи отношение към енергетиката. До момента социалните и хуманитарните науки са играли значително по-малка роля при формирането на (европейската) енергийна политика, отколкото дисциплините, свързани с природните науки, технологии, инженерство и математика. Предоставяйки финансиране на този проект, Европейската комисия подкрепя интегрирането на свързаните с енергетиката социални и хуманитарни науки в процеса на създаване на политиката. SHAPE-ENERGY официално ще започне на 1 февруари 2017 г. и ще продължи две години. Бюджетът му е 2 млн. евро, предоставени по Програма "Хоризонт 2020" на ЕС, а координатор е Институтът за глобална устойчивост към университета „Англия Ръскин” (Кеймбридж, Великобритания).

Цели: Проектът SHAPE-ENERGY има за цел да развива научните знания в Европа чрез използване и прилагане на социалните и хуманитарните науки, свързани с енергетиката. Платформата ще обедини „потребителите” на енергийни изследвания, тъй като те биха могли да я използват за разработване на практически решения, със „създателите” на научни изследвания. Всяка от дейностите на платформата ще създаде пространство за срещи и сътрудничество между тези две групи за „формиране” на европейския енергиен дневен ред. Това ще помогне да се изгради дълбоко и споделено разбиране за това какво е необходимо и какво е възможно, като в същото време ще разшири общите стремежи на двете страни. SHAPE-ENERGY ще се отчита директно на отдела за енергийни стратегии на Европейската комисия, който отговаря за изследванията и иновациите в областта на енергетиката (включително за Енергийния съюз и Стратегическия план за енергийни технологии на ЕС).

Дейности: Платформата ще координира широк спектър от дейности, в т.ч.: 18 работни срещи в партньорство с европейските градове; семинари за членовете на европейския парламент в Брюксел; конференции; летни училища за ранно кариерно развитие на изследователи; финансиране на колективни авторски публикации; финансиране на новаторски идеи в областта на изследванията; онлайн дебати между създателите на политиката и обществото. Също така, SHAPE-ENERGY ще направи обстойно проучване на състоянието на средата за изследователска дейност в областта на социалните и хуманитарните науки, свързани с енергетиката и ще направи опит да обедини европейските изследователи и специалисти около единна съгласувана рамка за бъдещи интердисциплинарни усилия по отношение на енергетиката. Проектът ще излезе с препоръки към Европейската комисия за бъдещата ориентация на работната програма на „Хоризонт 2020“ и други в областта на енергетиката.

Дисциплини: SHAPE-ENERGY ще обхване целия спектър на социалните и хуманитарните науки, в това число научни изследвания, свързани с енергетиката (текущи и потенциални) в рамките на следните дисциплини: бизнес, комуникационни науки, демография, развитие, икономика, образование, околна среда, наука за равенството между половете, история, хуманитарна география, право, философия, планиране, политика, психология, научни и технологични изследвания, социология, социална антропология, социална политика и теология.

 

Връзки:

SHAPE ENERGY

Facebook

Twitter

YouTube