Възобновяеми енергийни източници и разпределено производство на енергияИновативна концепция за балансиране на енергийните системи в Дунавския регион чрез производство на газ от електроенергия и биомаса посредством специализирани хъбове (DanuP-2-Gas)


Дунавският регион притежава огромен потенциал за устойчиво производство и съхранение на енергия от възоб ...

Overview

 • Funding:
  Програма за транснационално сътрудничество Дунав
 • Timeframe:
  1 юли 2020 г. – 31 декември 2022 г.
 • Budget:
  2 553 726,85 евро
 • Contractors:
  Technology Centre Energy - University of Applied Sciences Landshut, Германия (координатор); Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region, Словения; Tolna County Development Agency Nonprofit Public Ltd., Унгария; Energy Institute at the Johannes Kepler University Linz, Австрия; Черноморски изследователски енергиен център, България; URBASOFIA SRL, Румъния; Deggendorf Institute of Technology, Германия; National Recycling Agency of Slovakia, Словакия; Institute of Technology and Business in České Budějovice, Чехия; MAHART-Freeport Co. Ltd, Унгария; International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Хърватия; Energy Institute Hrvoje Požar, Хърватия; University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, Хърватия; Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd, Сърбия
   


Ефективно, достъпно и чисто отопление и охлаждане за европейските потребители (REPLACE)


Мотивирането на потребителите да заменят неефективните уреди за отопление и охлаждане, които в Европа над ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 ноември 2019 г. – 31 октомври 2022 г.
 • Budget:
  1 999 878,75 евро
 • Contractors:
  Австрийска енергийна агенция, Австрия (координатор); WIP, Германия; EWO, Германия; ESCAN, Испания; REGEA,Хърватия; EIHP, Хърватия; ENOVA, Босна и Херцеговина; ЧИЕЦ, България; Град Шабац, Сърбия; Институт „Йозеф Стефан“, Словения; Център SDEWES, Северна Македония; EREN, Испания
   


Насочване на европейската политика за подпомагане прехода към нисковъглеродна икономика. Моделиране развитието на енергийната система в условия на екологични и социално-икономически ограничения (MEDEAS)


Преходът към нисковъглеродна икономика трябва да постигне няколко цели: конкурентоспособност, опазване н ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 януари 2016 г. - 31 декември 2019 г.
 • Budget:
  3 735 308 евро
 • Contractors:
  CSIC, Испания (Координатор); INSTM, Италия; CRES, Гърция; CIRCE, Испания; Масариков Университет, Чехия; Университет на Валядолид, Испания; Университет Англия Ръскин, Великобритания; ЧИЕЦ, България; IIASA, Австрия; Hnuti Duha, Чехия; AEA, Австрия; Blue4You, Белгия
   


Анализ на възможностите за производство на биогорива от ново поколение и на други възобновяеми източници в транспорта и определяне на индикативната подцел за потребление на биогорива от ново поколение в сектор „Транспорт“


Анализът на възможностите за производство на биогорива от ново поколение и на други ВИ в транспорта в Бълг ...

Overview

 • Funding:
  Министерство на енергетиката
 • Timeframe:
  19 октомври 2016 г. – 31 март 2017 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ
   


Стратегически действия за насърчаване отоплението и охлаждането от ВЕИ (RES H/C SPREAD)


Потенциалът за използване на енергия от възобновяеми източници (ВИ) за отопление и охлаждане е все още неоп ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  1 март 2014 г. - 31 октомври 2016 г.
 • Budget:
  1,2 млн.евро
 • Contractors:
  ISIS, Италия (Координатор); CTI, Италия; CRES, Гърция; EREN, Испания; ЧИЕЦ, България; EKODOMA, Латвия; AEA, Австрия; АРО, България; ANKO, Гърция; RPR, Латвия; ARPA ER, Италия
   


Оценка на въздействието на новите технологии, благоприятстващи интегрирането на електроенергията от ВЕИ в европейската преносна система (GridTech)


Главната цел на проекта GridTech бе да извърши цялостна интегрирана оценка на внедряването на новите технолог ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  Май 2012 г. - Април 2015 г.
 • Budget:
  1 958 528 Евро
 • Contractors:
  Vienna Technical University (EEG), АвстриAustria (Coordinator); RSE SPA, Italy; Comillas, Spain; WIP, Germany; EnBW, Germany; EirGrid, Ireland; Organic Power Limited, Ireland; BSERC, Bulgaria; ESO, Bulgaria; JRC, Belgium; EUREC, Belgium; TenneT, Netherlands; Terna, Italy; Verbund, Austria
   


Измервания и обмен на данни с енергийните компании за целите на Споразумението на кметовете (Meshartility)


MESHARTILITY бе първият проект, финансиран от Европейската комисия, занимаващ се с въпроса за енергийните данни. ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  18 април 2012 г. - 17 април 2015 г.
 • Budget:
  2 300 367 Евро
 • Contractors:
  Регионална агенция за развитие на Мурсия (INFO), Испания (Координатор); ENEL Distribution, Италия; ICLEI European Secretariat GmbH, Германия; Energiaextremadura, Испания; KSSENA, Словения; EKODOMA, Латвия; Polish Network Energie Cites, Полшаd; Енергийна агенция на Букурещ, Румъния; Регионална енергийна агенция на Тарту, Естония; Stratagem Ltd., Кипър; Енергийна агенция на Кипър, Кипър; DOOR, Хърватия; Асоциация на местните съвети, Малта; Associazione Borghi Autentici d'Italia, Италия; Sogesca Ltd., Италия; ЧИЕЦ, България; DUNEA, Хърватия
   


Популяризиране на устойчивото енергийно оползотворяване на биомасата в трансграничния регион (ProBioCBR)


Целта на проекта ProBioCBR бе да съдейства за развитието и интеграцията на трансграничния регион България – ...

Overview

 • Funding:
  Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия
 • Timeframe:
  22 януари 2013 г. - 21 януари 2014 г.
 • Budget:
  118 107 Евро
 • Contractors:
  ЧИЕЦ (Водещ партньор) и Университет на Ниш, Сърбия
   


Регионални мрежи за онлайн енергийно обучение (eReNet)


Новата европейска визия за устойчиво развитие до 2020 г. дава възможност да се преодолее сегашната финанс ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  1 юли 2011 г. - 31 декември 2013 г.
 • Budget:
  970 892 Евро
 • Contractors:
  Национален технически университет на Атина, Гърция (Координатор); Енергийна агенция на Горна Щирия, Австрия; Регионална енергийна агенция на северо-западна Хърватия, Хърватия; ЧИЕЦ, България; IrRADIARE Ltd., Португалия; Община Аминтайо, Гърция; Град Ноймаркт, Германия; Община Асеновград, България; Община Юденбург, Австрия; Градски съвет на Серта, Португалия
   


Съвместни действия за генериране на инвестиции в устойчиви енергийни проекти, използвайки Структурните и кохезионния фондове на ЕС (SF-Energy Invest)


Проектът SF-Energy Invest имаше за цел да увеличи дела на средствата по Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  30 юни 2010 г. - 31 декември 2012 г.
 • Budget:
  1 141 195 Евро
 • Contractors:
  NL Agency, Холандия (Координатор); WIP Renewable Energies, Германия; Berliner Energie-agentur GmbH, Германия; Австрийска енергийна агенция, Австрия; Enviros, Чехия; CECODHAS, Белгия; ЧИЕЦ, България; ADENE, Португалия; Archimedes Foundation, Естония; Европейски съвет за възобновяема енергия, Белгия
   


Разработване на регулаторни стратегии за балансиран растеж на оползотворяването потенциала за производство на електроенергия от ВЕИ в България


Главната цел на проекта бе да допринесе за ускоряването на устойчивото усвояване на потенциала на ВЕИ за п ...

Overview

 • Funding:
  Глобален екологичен фонд, Програма за малки проекти
 • Timeframe:
  14 октомври 2009 г. - 1 август 2011 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ, АРЕС
   


Залагане основите на бъдещата европейска политика в областта на електроенергията от ВИ (FUTURES-e)


Главната цел на проекта бе да включи заинтересованите страни от цяла Европа в дебата относно оптимизиране ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  Декември 2006 - Ноември 2008 г.
 • Budget:
  856 555 Евро
 • Contractors:
  Технически университет на Виена, Австрия (координатор); Агенция за енергийно преструктуриране (APE), Словения; Изследователски институт Ambiente Italia, Италия; EC BREC/CLN, Полша; Ecofys, Великобритания; EGL, Австрия; Институт за изследвания в областта на системите и иновациите Фраунхофер, Германия; Литовски енергиен институт (LEI), Литва; Национална лаборатория "Ризо", Дания