Възобновяеми енергийни източници и разпределено производство на енергияИновативна концепция за балансиране на енергийните системи в Дунавския регион чрез производство на газ от електроенергия и биомаса посредством специализирани хъбове (DanuP-2-Gas)


Дунавският регион притежава огромен потенциал за устойчиво производство и съхранение на енергия от възоб ...

Overview

 • Funding:
  Програма за транснационално сътрудничество Дунав
 • Timeframe:
  1 юли 2020 г. – 31 декември 2022 г.
 • Budget:
  2 553 726,85 евро
 • Contractors:
  Technology Centre Energy - University of Applied Sciences Landshut, Германия (координатор); Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region, Словения; Tolna County Development Agency Nonprofit Public Ltd., Унгария; Energy Institute at the Johannes Kepler University Linz, Австрия; Черноморски изследователски енергиен център, България; URBASOFIA SRL, Румъния; Deggendorf Institute of Technology, Германия; National Recycling Agency of Slovakia, Словакия; Institute of Technology and Business in České Budějovice, Чехия; MAHART-Freeport Co. Ltd, Унгария; International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Хърватия; Energy Institute Hrvoje Požar, Хърватия; University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, Хърватия; Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd, Сърбия
   


Ефективно, достъпно и чисто отопление и охлаждане за европейските потребители (REPLACE)


Мотивирането на потребителите да заменят неефективните уреди за отопление и охлаждане, които в Европа над ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 ноември 2019 г. – 31 октомври 2022 г.
 • Budget:
  1 999 878,75 евро
 • Contractors:
  Австрийска енергийна агенция, Австрия (координатор); WIP, Германия; EWO, Германия; ESCAN, Испания; REGEA,Хърватия; EIHP, Хърватия; ENOVA, Босна и Херцеговина; ЧИЕЦ, България; Град Шабац, Сърбия; Институт „Йозеф Стефан“, Словения; Център SDEWES, Северна Македония; EREN, Испания
   


Simple and Smart Energy Communities for All (SHAREs)


Energy communities offer the unique opportunity for consumers to form critical mass and become renewable energy producers and offer their demand flexibility to the market. However, the current req ...

Overview

 • Funding:
  European Commision, Horizon 2020 Programme
 • Timeframe:
  1 September 2021 – 31 August 2024
 • Budget:
  1 999 865,48 Euro
 • Contractors:
  Austrian Energy Agency, Austria (Coordinator); OUR, Austria; BSERC, Bulgaria; BSU, Germany; DGRV, Germany; WIP, Germany; AYPEG, Georgia; REGEA, Croatia; MTVSZ, Hungary; Reflex, Hungary
   


Simple and Smart Energy Communities for All (SHAREs)


Energy communities offer the unique opportunity for consumers to form critical mass and become renewable energy producers and offer their demand flexibility to the market. However, the current req ...

Overview

 • Funding:
  European Commision, Horizon 2020 Programme
 • Timeframe:
  1 September 2021 – 31 August 2024
 • Budget:
  1 999 865,48 Euro
 • Contractors:
  Austrian Energy Agency, Austria (Coordinator); OUR, Austria; BSERC, Bulgaria; BSU, Germany; DGRV, Germany; WIP, Germany; AYPEG, Georgia; REGEA, Croatia; MTVSZ, Hungary; Reflex, Hungary
   


Simple and Smart Energy Communities for All (SHAREs)


Energy communities offer the unique opportunity for consumers to form critical mass and become renewable energy producers and offer their demand flexibility to the market. However, the current req ...

Overview

 • Funding:
  European Commision, Horizon 2020 Programme
 • Timeframe:
  1 September 2021 – 31 August 2024
 • Budget:
  1 999 865,48 Euro
 • Contractors:
  Austrian Energy Agency, Austria (Coordinator); OUR, Austria; BSERC, Bulgaria; BSU, Germany; DGRV, Germany; WIP, Germany; AYPEG, Georgia; REGEA, Croatia; MTVSZ, Hungary; Reflex, Hungary
   


Насочване на европейската политика за подпомагане прехода към нисковъглеродна икономика. Моделиране развитието на енергийната система в условия на екологични и социално-икономически ограничения (MEDEAS)


Преходът към нисковъглеродна икономика трябва да постигне няколко цели: конкурентоспособност, опазване н ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 януари 2016 г. - 31 декември 2019 г.
 • Budget:
  3 735 308 евро
 • Contractors:
  CSIC, Испания (Координатор); INSTM, Италия; CRES, Гърция; CIRCE, Испания; Масариков Университет, Чехия; Университет на Валядолид, Испания; Университет Англия Ръскин, Великобритания; ЧИЕЦ, България; IIASA, Австрия; Hnuti Duha, Чехия; AEA, Австрия; Blue4You, Белгия
   


Анализ на възможностите за производство на биогорива от ново поколение и на други възобновяеми източници в транспорта и определяне на индикативната подцел за потребление на биогорива от ново поколение в сектор „Транспорт“


Анализът на възможностите за производство на биогорива от ново поколение и на други ВИ в транспорта в Бълг ...

Overview

 • Funding:
  Министерство на енергетиката
 • Timeframe:
  19 октомври 2016 г. – 31 март 2017 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ
   


Стратегически действия за насърчаване отоплението и охлаждането от ВЕИ (RES H/C SPREAD)


Потенциалът за използване на енергия от възобновяеми източници (ВИ) за отопление и охлаждане е все още неоп ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  1 март 2014 г. - 31 октомври 2016 г.
 • Budget:
  1,2 млн.евро
 • Contractors:
  ISIS, Италия (Координатор); CTI, Италия; CRES, Гърция; EREN, Испания; ЧИЕЦ, България; EKODOMA, Латвия; AEA, Австрия; АРО, България; ANKO, Гърция; RPR, Латвия; ARPA ER, Италия
   


Оценка на въздействието на новите технологии, благоприятстващи интегрирането на електроенергията от ВЕИ в европейската преносна система (GridTech)


Главната цел на проекта GridTech бе да извърши цялостна интегрирана оценка на внедряването на новите технолог ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  Май 2012 г. - Април 2015 г.
 • Budget:
  1 958 528 Евро
 • Contractors:
  Vienna Technical University (EEG), АвстриAustria (Coordinator); RSE SPA, Italy; Comillas, Spain; WIP, Germany; EnBW, Germany; EirGrid, Ireland; Organic Power Limited, Ireland; BSERC, Bulgaria; ESO, Bulgaria; JRC, Belgium; EUREC, Belgium; TenneT, Netherlands; Terna, Italy; Verbund, Austria
   


Измервания и обмен на данни с енергийните компании за целите на Споразумението на кметовете (Meshartility)


MESHARTILITY бе първият проект, финансиран от Европейската комисия, занимаващ се с въпроса за енергийните данни. ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  18 април 2012 г. - 17 април 2015 г.
 • Budget:
  2 300 367 Евро
 • Contractors:
  Регионална агенция за развитие на Мурсия (INFO), Испания (Координатор); ENEL Distribution, Италия; ICLEI European Secretariat GmbH, Германия; Energiaextremadura, Испания; KSSENA, Словения; EKODOMA, Латвия; Polish Network Energie Cites, Полшаd; Енергийна агенция на Букурещ, Румъния; Регионална енергийна агенция на Тарту, Естония; Stratagem Ltd., Кипър; Енергийна агенция на Кипър, Кипър; DOOR, Хърватия; Асоциация на местните съвети, Малта; Associazione Borghi Autentici d'Italia, Италия; Sogesca Ltd., Италия; ЧИЕЦ, България; DUNEA, Хърватия
   


Популяризиране на устойчивото енергийно оползотворяване на биомасата в трансграничния регион (ProBioCBR)


Целта на проекта ProBioCBR бе да съдейства за развитието и интеграцията на трансграничния регион България – ...

Overview

 • Funding:
  Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия
 • Timeframe:
  22 януари 2013 г. - 21 януари 2014 г.
 • Budget:
  118 107 Евро
 • Contractors:
  ЧИЕЦ (Водещ партньор) и Университет на Ниш, Сърбия
   


Регионални мрежи за онлайн енергийно обучение (eReNet)


Новата европейска визия за устойчиво развитие до 2020 г. дава възможност да се преодолее сегашната финанс ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  1 юли 2011 г. - 31 декември 2013 г.
 • Budget:
  970 892 Евро
 • Contractors:
  Национален технически университет на Атина, Гърция (Координатор); Енергийна агенция на Горна Щирия, Австрия; Регионална енергийна агенция на северо-западна Хърватия, Хърватия; ЧИЕЦ, България; IrRADIARE Ltd., Португалия; Община Аминтайо, Гърция; Град Ноймаркт, Германия; Община Асеновград, България; Община Юденбург, Австрия; Градски съвет на Серта, Португалия
   


Съвместни действия за генериране на инвестиции в устойчиви енергийни проекти, използвайки Структурните и кохезионния фондове на ЕС (SF-Energy Invest)


Проектът SF-Energy Invest имаше за цел да увеличи дела на средствата по Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  30 юни 2010 г. - 31 декември 2012 г.
 • Budget:
  1 141 195 Евро
 • Contractors:
  NL Agency, Холандия (Координатор); WIP Renewable Energies, Германия; Berliner Energie-agentur GmbH, Германия; Австрийска енергийна агенция, Австрия; Enviros, Чехия; CECODHAS, Белгия; ЧИЕЦ, България; ADENE, Португалия; Archimedes Foundation, Естония; Европейски съвет за възобновяема енергия, Белгия
   


Разработване на регулаторни стратегии за балансиран растеж на оползотворяването потенциала за производство на електроенергия от ВЕИ в България


Главната цел на проекта бе да допринесе за ускоряването на устойчивото усвояване на потенциала на ВЕИ за п ...

Overview

 • Funding:
  Глобален екологичен фонд, Програма за малки проекти
 • Timeframe:
  14 октомври 2009 г. - 1 август 2011 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  ЧИЕЦ, АРЕС
   


Залагане основите на бъдещата европейска политика в областта на електроенергията от ВИ (FUTURES-e)


Главната цел на проекта бе да включи заинтересованите страни от цяла Европа в дебата относно оптимизиране ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  Декември 2006 - Ноември 2008 г.
 • Budget:
  856 555 Евро
 • Contractors:
  Технически университет на Виена, Австрия (координатор); Агенция за енергийно преструктуриране (APE), Словения; Изследователски институт Ambiente Italia, Италия; EC BREC/CLN, Полша; Ecofys, Великобритания; EGL, Австрия; Институт за изследвания в областта на системите и иновациите Фраунхофер, Германия; Литовски енергиен институт (LEI), Литва; Национална лаборатория "Ризо", Дания