Енергийна ефективност и енергийни услугиНовият етикет за стимулиране енергийната ефективност на електроуредите (LABEL 2020)


Европейският енергиен етикет е важен инструмент за насърчаване на иновациите и развитието на пазара на енергийно-ефективни продукти

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 юни 2019 г. – 30 ноември 2022 г.
 • Budget:
  3 319 027,95 евро
 • Contractors:
  AEA, Австрия (Координатор); ADENE, Португалия; EST, Великобритания; ADEME, Франция; SEVEN, Чехия; CO2ONLINE, Германия; HDE, Германия; adelphi, Германия; ELIANTE, Италия; LEGAMBIENTE, Италия; ECODES, Испания; KAPE, Полша; EKODOMA, Латвия; CRES, Гърция; ANRE, Румъния; EIHP, Хърватия; SEA, Швеция; ЧИЕЦ, България; DEA, Дания; VB, Дания
   


Съгласувани действия по отношение на европейската директива за енергийна ефективност (CA-EED II)


През пролетта на 2017 г. стартира нов проект „Съгласувани действия по отношение на европейската директива за енергийна ефективност“, който продължава работата на CA ESD/EED.

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  26 май 2017 г. – 14 април 2021 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  AEA, Австрия; Flemish Energy Agency, Белгия; АУЕР, България; Министерство на икономиката, Хърватия; MCIT, Кипър; ENS, Дания; MKM, Естония; Motiva Oy, Финландия; ADEME, Франция; BMWI, Германия; CRES, Гърция; MEKH, Унгария; DCCAE, Ирландия; ENEA, Италия; Министерство на икономиката, Латвия; Министерство на енергетиката, Литва; Министерство на икономиката, Люксембург; Sustainable Energy and Water Conservation Unit, Malta; RVO, Холандия; OED, Норвегия; KAPE, Полша; DGEG, Португалия; ANRE, Румъния; Министерство на икономиката, Словакия; Министерство на инфраструктурата, Словения; IDAE, Испания; STEM, Швеция; Energy Saving Trust, Великобритания. ЧИЕЦ е подизпълнител на АУЕР
   


Сертифициране качеството на енергийно-ефективните услуги за увеличаване на отговорните инвестиции в сградния сектор (QualitEE)


Пазарът на енергийно-ефективни услуги предлага многобройни възможности за изпълнение на проекти, но инвеститорите и финансиращите институции се въздържат да влагат средства, поради липса на доверие в тези услуги.

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 юни 2017 г. - 31 май 2020 г.
 • Budget:
  1,6 млн.евро
 • Contractors:
  e7, Австрия (Координатор); EFIEES, Белгия; EEVS Insight, Великобритания; Институт Йозеф Щефан, Словения; ASEW, Германия; CRES, Гърция; EKODOMA, Латвия; ECB, Словакия; CREARA, Испания; SEVEn, Чехия; Factor4, Белгия; ЧИЕЦ, България
   


Договори с гарантиран резултат + (EPC+)


Интересът към договорите с гарантиран резултат (ДГР) е голям, но изпълнението на проектите, включващи такив ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 март 2015 г. - 31 март 2018 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  CRES, Гърция (Координатор); Arbeitsgemeinschaft ASEW c/o VKU, Германия; Factor4, Белгия; GEA, Австрия; E7, Австрия; TEA, Ирландия; ESCAN, Испания; ISR, Португалия; ESCOITALIA, Италия; SEVEn, Чехия; JSI, Словения; HELESCO, Гърция; ЧИЕЦ, България
   


Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз (EU-MERCI)


Проектът EU-MERCI имаше за цел да повиши енергийната ефективност в индустрията като използва и разшири въз ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 февруари 2016 г. - 31 януари 2018 г.
 • Budget:
 • Contractors:
  RSE Spa, Италия (Координатор); JIN, Холандия; CRES, Гърция; KAPE, Полша; AEA, Австрия; FIRE, Италия; Carbon Trust, Великобритания; BSERC, България; APE, Словения; SPES GEIE, Италия и ЕС; ENERO, Румъния
   


Иновативен социално-икономически анализ на енергийната ефективност в държавите - членки на ЕС (HERON)


Проектът HERON имаше амбициозната задача да съдейства на властите на всички нива за разработването и контрол ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Хоризонт 2020
 • Timeframe:
  1 май 2015 - 30 ноември 2017
 • Budget:
  958 750 Евро
 • Contractors:
  Университет на Атина - KEPA, Гърция (Координатор); Университет Бокони, Италия; Черноморски изследователски енергиен център, България; Университет Оксфорд Брукс, Великобритания; Университет на Антверпен, Белгия; Институт Вупертал, Германия; Университет на Белград, Сърбия; Стокхолмски институт по околна среда, Център Талин, Естония
   


Съгласувани действия по отношение на европейската директива за енергийна ефективност (CA-EED)


CA EED бе иницииран от Европейската комисия с цел осигуряване на структурна рамка за обмен на информация межд ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  1 юни 2011 г. - 30 ноември 2016 г.
 • Budget:
 • Contractors:
   


Обновяване на публичния сграден фонд съобразно изискването за сгради с близко до нулево енергийно потребление (RePublic_ZEB)


Главната цел на проекта RePublic_ZEB бе да изгради капацитет и да повиши осведомеността относно политиката, подк ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  1 март 2014 г. - 31 октомври 2016 г.
 • Budget:
  1 638 795 евро
 • Contractors:
  CTI, Италия (Координатор); POLITO, Италия; ЧИЕЦ, България; BRE, Великобритания; IREC, Испания; CRES, Гърция; LNEG, Португалия; URBAN-INCERC, Румъния; MACEF, Република Македония; ZRMK, Словения; EIHP, Хърватия; BME, Унгария
   


Повишаване прозрачността на пазарите за енергийни услуги (Transparense)


Главната задача на проект Transparense бе да повиши прозрачността и доверието в пазарите на договорите с гаранти ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  1 април 2013 г. - 30 септември 2015 г.
 • Budget:
  2 099 670 Евро
 • Contractors:
  SEVEn, Чехия (Координатор); e7, Австрия; Factor4, Белгия; ЧИЕЦ, България; EEVS, Великобритания; BEA, Германия; REACM, Гърция; ECNet, Дания; ESCAN, Испания; DTTN, Италия; Ekodoma, Латвия; LEI, Литва; Norwegian Energy Efficiency, Норвегия; KAPE, Полша; Institute of Systems and Robotics - University of Coimbra, Португалия; Energy Centre Bratislava, Словакия; Josef Stefan Institute, Словения; GDI, Унгария; ECN, Холандия; IVL Swedish Environmental Research Institute, Швеция
   


Измервания и обмен на данни с енергийните компании за целите на Споразумението на кметовете (Meshartility)


MESHARTILITY бе първият проект, финансиран от Европейската комисия, занимаващ се с въпроса за енергийните данни. ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  18 април 2012 г. - 17 април 2015 г.
 • Budget:
  2 300 367 Евро
 • Contractors:
  Регионална агенция за развитие на Мурсия (INFO), Испания (Координатор); ENEL Distribution, Италия; ICLEI European Secretariat GmbH, Германия; Energiaextremadura, Испания; KSSENA, Словения; EKODOMA, Латвия; Polish Network Energie Cites, Полшаd; Енергийна агенция на Букурещ, Румъния; Регионална енергийна агенция на Тарту, Естония; Stratagem Ltd., Кипър; Енергийна агенция на Кипър, Кипър; DOOR, Хърватия; Асоциация на местните съвети, Малта; Associazione Borghi Autentici d'Italia, Италия; Sogesca Ltd., Италия; ЧИЕЦ, България; DUNEA, Хърватия
   


Енергоспестяващо външно осветление (ESOLi)


В Европа близо 80 милиона улични лампи употребяват годишно около 60 TWh електроенергия. Повече от 60% от тази ен ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  1 април 2010 г. - 30 април 2013 г.
 • Budget:
  2 112 996 Евро
 • Contractors:
  Берлинска енергийна агенция (BEA), Германия (координатор); Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ), България; Ekodoma, Латвия; Европейска федерация на компаниите в областта на осветлението (ELC), Белгия; ELTODO, Чехия; Gruppo Impresa Finance Srl (GIF), Италия; Град Гьотеборг (GOT), Швеция; Javna razsvetljava (JR), Словения; Полска национална агенция за съхранение на енергията (KAPE), Полша; Luminext, Холандия; Агенция за пътищата и транспорта на град Осло, Норвегия; Испанско общество за електрически конструкции (SECE), Испания; Selc Ireland Limited (SELC), Ирландия; Център за енергийна ефективност "SEVEn", Чехия; SITO Oy, Финландия; Институт за гражданско и инженерно строителство (ZRMK), Словения
   


Съвместни действия за генериране на инвестиции в устойчиви енергийни проекти, използвайки Структурните и кохезионния фондове на ЕС (SF-Energy Invest)


Проектът SF-Energy Invest имаше за цел да увеличи дела на средствата по Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  30 юни 2010 г. - 31 декември 2012 г.
 • Budget:
  1 141 195 Евро
 • Contractors:
  NL Agency, Холандия (Координатор); WIP Renewable Energies, Германия; Berliner Energie-agentur GmbH, Германия; Австрийска енергийна агенция, Австрия; Enviros, Чехия; CECODHAS, Белгия; ЧИЕЦ, България; ADENE, Португалия; Archimedes Foundation, Естония; Европейски съвет за възобновяема енергия, Белгия
   


Съгласувани действия по отношение на Директивата за енергийните услуги (CA-ESD)


Подкрепен от Програма "Интелигентна енергия - Европа" на ЕК, проектът трябваше да разработи рамка за о ...

Overview

 • Funding:
  Европейска комисия, Програма Интелигентна енергия - Европа
 • Timeframe:
  1 юни 2008 - 30 юни 2011 г.
 • Budget:
  3 085 464 Евро
 • Contractors:
  Австрийска енергийна агенция, Австрия; Фламандска енергийна агенция, Белгия; Агенция за енергийна ефективност, България; Министерство на търговията, промишлеността и туризма, Кипър; Министерство на икономиката, труда и предприемачеството, Хърватия; CR-State Energy Inspection, Чехия; Датска енергийна агенция, Дания; Министерство на икономическите работи и комуникациите, Естония; Motiva Oy, Финландия; ADEME, Франция; BMWi - Федерално министерство на икономиката и технологията, Германия; CRES, Гърция; Унгарски енергиен център, Унгария; Звено за устойчива енергия, Отдел Комуникации, енергетика и природни ресурси, Ирландия; ENEA, Италия; Държавна агенция за строителство, енергетика и жилищен фонд, Латвия; Енергийна агенция, Литва; Министерство на икономиката и външната търговия, Люксембург; Орган за управление на ресурсите на Малта, Малта; SenterNovem, Холандия (координатор); Полска национална агенция за енергоспестяване (KAPE), Полша; Генерална дирекция за енергетика и геология към Министерството на икономиката и иновациите, Португалия; Румънска агенция за енергоспестяване, Румъния; Министерство на икономиката, Словакия; Институт Йозеф Щефан, Словения; IDEA - Национална енергийна агенция, Испания; Шведска енергийна агенция, Швеция; Тръст за енергоспестяване, Великобритания. ЧИЕЦ, България - подизпълнител