Иво АНДРЕЕВ

Член на Сдружение ЧИЕЦ, Правен експерт

Иво е адвокат и понастоящем ръководи правния отдел на Булгаргаз ЕАД. Той притежава солиден опит в областта на корпоративното право, търговското право, търговските сделки, вещното право, облигационното право, трудовото право, административно-наказателното право и сделките с имоти, консултации в областта на енергетиката, обществените поръчки и съдебното представителство в граждански, търговски, данъчни и трудови дела.

Мария АНДРЕЕВА

Експерт по финанси и икономика

Мария е финансов мениджър на ЧИЕЦ и специалист с над 30-годишен опит в бизнеса и икономиката на енергийния сектор. По-голямата част от професионалната ѝ реализация е свързана с големите български енергийни компании - Националната електрическа компания, Електроенергийния системен оператор, Електроразпределение Плевен. Тя е организирала и управлявала финансовите и икономическите процеси на компаниите, извършвала е финансови и икономически анализи и оценки, разработвала е бизнес казуси и маркетингови стратегии.

Маг.инж. Томислав АТАНАСОВ

Специалист в областта на топлотехниката и газовото инженерство и мениджмънт

Участвал в над 15 проекта по енергийна ефективност в сгради и промишлени системи. Член на екипите по разработване на национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия; национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и / или охлаждани сгради - държавна собственост, използвани от държавната администрация; национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд.

Доц. д-р инж. Цветан БОЖКОВ

Експерт в областта на топлинната и хладилна техника

Доц. Божков е утвърден учен и изследовател в областта на системите за охлаждане, кондициониране на сгради, охлаждане и замразяване на материали и продукти. Ръководил е и е участвал в екипите на повече от 120 проекта в областта на параметричния анализ на комбинирани системи за среднотемпературно охлаждане, разработване на методи и техники за анализ на системи за охлаждане; експериментални изследвания на енергийните характеристики на комбинирани системи, параметричен анализ на системи за охлаждане с ледени суспензии, моделно изследване и верификация на моделите за изследване на енергийни характеристики, анализ на чувствителността на годишния разход на енергия, оценка на техническата, екологичната и икономическата ефективност на системите, функциониращи с ледени суспензии. Участник в мащабен проект за създаване на университетски научно-изследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро-нано технологии и материали, енергийна ефективност и виртуално инженерство.

Инж. Димитър БЪЧВАРОВ

Експерт по двигатели с вътрешно горене, финансов мениджмънт и макроикономика

Димитър Бъчваров е инженер в областта на двигателите с вътрешно горене. След 1989 г. е старши съветник, директор на дирекция икономическа политика към Министерския съвет и в периода 1997-2001 г. е съветник на Министър-председателя по въпросите, свързани със структурните реформи, енергийните и икономическите баланси на страната. Участвал в и ръководил изготвянето на анализи, научни изследвания, програмни документи и проекти на закони в областта на икономиката, енергетиката, приватизацията и концесиите. Работил е и по различни разработки и проекти на неправителествени организации, в т.ч. Центъра за изучаване на демокрацията, Центъра за икономическо развитие, Центъра за анализ и управление на риска и други. Инж. Бъчваров има над 150 публикации по макроикономика, енергетика и публични финанси.

Д-р Момчил ВАСИЛЕВ

Член на Сдружение ЧИЕЦ, Експерт по енергийна ефективност в сградите и промишлеността

Момчил е доктор по промишлена топлотехника, с богат опит в подобряването на енергийната ефективност в строителството и промишлеността. Многобройните проекти, в които е участвал, включват енергийно моделиране и симулация на сгради, енергиен одит, генериране на мерки за енергийна ефективност, анализ на риска, оценка на проекти за енергийна ефективност. Момчил Василев е преподавател в националната схема за обучение на независими енергийни одитори и член на българската асоциация за енергийни анализи в сградите и индустрията.

Вера ГЕНАДИЕВА

Член на Сдружение ЧИЕЦ, Експерт програми и проекти, комуникация и разпространение на информация

Вера е в екипа на Центъра почти от създаването на неговия предшественик – Черноморския регионален енергиен център. Участвала е в изпълнението на повечето проекти на Центъра, финансирани от различни европейски програми, международни и национални институции, благодарение на което е придобила значителен административен и координационен опит. Освен това тя отговаря за дейностите, свързани с комуникацията и ангажирането на различните заинтересовани страни, в това число изготвяне и изпълнение на комуникационни стратегии, организиране и провеждане на разнообразни мероприятия, разработване на информационни материали, поддръжка на уебсайтове и бази данни, изготвяне на отчети и други.

Проф. д-р Никола КАЛОЯНОВ

Член на Сдружение ЧИЕЦ, Експерт по топлинна и хладилна техника, ЕЕ в сгради и индустрията

Проф. Калоянов притежава над 35 години опит в анализа и синтеза на топлинни системи и повишаване на енергийната ефективност. Това включва сгради, системи за отопление, вентилация и климатизация, централизирано топлоснабдяване, абонатни станции, промишлени топлотехнически системи, системи за използване на възобновяеми енергийни източници. Ръководил над 280 проекта, от които 35 международни (EC, USAID, GEF, World Bank, EBRD), включващи моделиране и симулиране, обследване за енергийна ефективност и енергийно сертифициране на сгради, оценка на потенциала за намаляване на разходите за енергия и технико-икономическа оценка на енергоспестяващи мерки.

Ангел НИКОЛАЕВ

Член на Сдружение ЧИЕЦ и негов управител от 2020 г., Експерт по енергийна икономика и политика

Ангел има 15 годишен опит в изпълнението на европейски (Horizon 2020, IEE, FP7, FP6 и др.) и национални проекти. През последните няколко години се занимава основно с политика (стратегии, планове и програми) в областта на енергийната ефективност и ВЕИ на местно, регионално и национално ниво; моделиране (LEAP) и оценка на енергийни сценарии; развитие на пазара на енергийните услуги. Също така, той има сериозен опит в изготвянето на анализи на разходите и ползите, оценяването на финансови източници и схеми и управлението на проекти.

Инж. Илия НИКОЛАЕВ

Експерт по топлотехника

Илия Николаев е инженер по топло и ядрена енергетика, президент на българската Асоциация на топлофикационните дружества и на Индустриалната стопанска асоциация - Варна, консултант към Българската стопанска камара. Професионалният му път (над 40 години) е свързан с експлоатацията и управлението на топлофикационните дружества в Русе и Варна. Заемането на различни позиции в тях – от инженер до изпълнителен директор, му помага да натрупа солидни знания относно производството на енергия и разпределението на топлина, енергийната ефективност, опазването на околната среда, планирането, организацията, законодателството и регулациите. Основните му дейности в последните години са свързани с разработването на методики за мониторинг и оценка на характеристиките на различни инвестиционни проекти в областта на производството и снабдяването с топлина.

Инж. Ангел МИНЕВ

Член на Сдружение ЧИЕЦ, Експерт в областта на електроенергетиката и енергийното регулиране

Ангел Минев е електроинженер с дългогодишен опит в хармонизирането на българското енергийно законодателство с европейските директиви в съответствие с принципите на либерализацията на пазара. Участвал е в програми за енергийна ефективност и ВЕИ и управление на търсенето, подготовка и изпълнение на секторни политики, включително инвестиционни анализи, финансови модели, бизнес планове и предпроектни проучвания.

Д-р Теодора ПЕНЕВА

Експерт в областта на енергийната бедност

Д-р Пенева е икономист, главен асистент в Института за икономически изследвания към БАН. Тя има придобита докторска степен по енергийна бедност и е експерт в Европейската обсерватория за енергийна бедност. Участвала е в редица проекти по темата. Главната специализация на Теодора обхваща оценка на методите за измерване на енергийната бедност; систематизиране на основните показатели за енергийна бедност, изясняване на ключови методологични въпроси за нейното количествено определяне; анализ на социално-демографските и икономическите фактори, влияещи върху енергийната бедност; оценка на различни видове политики за намаляване на енергийната бедност; оценка на еластичността на енергийната бедност от промени в потреблението на енергия, вида на отоплението, нивото на доходите на домакинствата и други; оценка на отношението на домакинствата към енергийната ефективност.

Проф. Тотю ТОТЕВ

Експерт в областта на въглищата

Проф. Тотев е декан на Енергомашиностроителния факултет на ТУ - София. От 1985 год. до сега, последователно преминава през различни нива на професионалната си кариера, като през 2015 год. е избран за „професор“. Автор и съавтор е в над 100 научни публикации и 3 учебника. Ръководил е над 70 научно-изследователски и развойно-внедрителски проекти. Основната проблематика на неговата дейност е свързана с оползотворяването на лигнитните въглища от басейна „Марица Изток“ за производство на електрическа енергия. По-конкретно той работи по: оценка на характеристиките на въглищата; технологиите по подготовката за въглищата за изгаряне; ефективността на горивния процес; оценка на замърсяването при изгарянето на органични горива; технологии по очистването на замърсителите отделяни в околната среда при изгарянето на въглищата.

Инж. Борис ТОШЕВ

Член на Сдружение ЧИЕЦ, Електроинженер, Експерт по осветление, системи за външно осветление

Борис Тошев се занимава вече 20 години с енергийно-ефективно обновление на осветителните системи, участвал е в редица проекти, финансирани от български и европейски институции и програми в областта на осветлението на обществени и промишлени сгради, реконструкция на уличното осветление в българските общини, модернизация на индустриално и улично осветление в Европа.

Маг.инж. Росен ЦЕКОВ

Експерт в областта на енергийната ефективност и сертифицирането на сгради и промишлени системи

Член на Центъра за енергийни анализи към ТУ-София. Участвал в екипите на повече от 90 проекта по изследване на енергийните характеристики на сгради и промишлени системи. Притежава висока квалификация в моделно изследване на сгради, както и в проверка на енергийните характеристики на генератори на топлина и студ.

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ

Минен експерт

Минен инженер с дългогодишен опит във въгледобивния отрасъл и оползотворяването на ресурсите на лигнитните въглища. Като главен проектант, заместник изпълнителен директор и изпълнителен директор на големи български въгледобивни дружества и енергийни институции инж. Щерев е ръководил разработването на перспективни проучвания, участвал е в разработването и изпълнението на множество технически, работни и технологични проекти, изготвянето на нормативни актове, регламентиращи търсенето, проучването и добива на подземни богатства, както и преструктурирането на минни обекти. Заместник председател е на УС на НТС по Минно дело, геология и металургия.