Ст.н.с. д-р инж. Люлин РАДУЛОВ

Управител на Сдружение ЧИЕЦ

Д-р Л. Радулов е електроинженер с над 40 години професионален опит в енергийния сектор. Ръководил е научно-изследователската дейност на Енергопроект АД и НЕК ЕАД в областта на надеждността на електроенергийната система и развитието и реформите в енергийния сектор. Бил е два пъти министър на енергетиката и е управлявал договорите и финансовите заеми, предоставяни от IBRD, EBRD, EIB и различните европейски програми. Консултирал е Световната банка във връзка с българския енергиен сектор и разработването на предложения за подобряване законодателната и регулаторната рамки. Работил е с Канадската агенция за международно развитие, CIDA, по организирането и създаването на правила и разработването на модел за функционирането на регионален електроенергиен пазар в югоизточна Европа. Участвал е в създаването на Българския фонд за енергийна ефективност и като негов председател пряко е отговарял за оценката, избора, финансирането и мониторинга на проектите за повишаване енергийната ефективност на публичните сгради и промишлеността. Като директор на ЧРЕЦ, а в последствие и управител на Черноморски изследователски енергиен център, д-р Радулов ръководи цялостната дейност на организацията и управлението на множество проекти, финансирани по линия на различни национални и международни финансови институции и програми, сред които програмите на ЕС – FP5-FP7, Интелигентна енергия - Европа, Хоризонт 2020 и много други. Основните теми, по които работи в последните години са свързани с хармонизирането на законодателствата, разработването на прогнози и сценарии за енергийно развитие, ЕЕ в сгради и индустрия, възобновяема енергия и нейното интегриране в електроенергийните мрежи, смекчаването последствията от климатичните промени и др. Член е на настоятелството на Технически университет София.

Инж. Ангел МИНЕВ

Член на Сдружение ЧИЕЦ, Старши експерт в областта на електроенергетиката и енергийното регулиране

Проф. д-р Никола КАЛОЯНОВ

Член на Сдружение ЧИЕЦ, Старши експерт по топлинна и хладилна техника, ЕЕ в сгради и индустрията

Проф. Калоянов е дългогодишен ръководител на катедра „Топлинна и хладилна техника“ в ТУ София, а през периода 2005 – 2011 г. е и Заместник ректор по научно-изследователската дейност. Ръководител на Центъра за енергийни анализи в Технически Университет – София. Притежава над 35 години опит в анализа и синтеза на топлинни системи и повишаване на енергийната ефективност. Това включва сгради, системи за отопление, вентилация и климатизация, централизирано топлоснабдяване, абонатни станции, промишлени топлотехнически системи, системи за използване на възобновяеми енергийни източници. Ръководил над 280 проекта, от които 35 международни (EC, USAID, GEF, World Bank, EBRD), включващи моделиране и симулиране, обследване за енергийна ефективност и енергийно сертифициране на сгради, оценка на потенциала за намаляване на разходите за енергия и технико-икономическа оценка на енергоспестяващи мерки.

Никола Калоянов е сертифициран енергиен мениджър от Американската агенция за международно развитие и член на Американската асоциация на енергийните инженери. Председател е на Българското общество на инженерите по отоплителна, климатична и хладилна техника (ОБИКОХ) и Председател на Асоциацията за енергийни анализи. Член е и на УС на Българския Съвет за Устойчиво развитие.

Има професионален опит в други страни, като Румъния, Грузия, Азербайджан, Украйна, Р. Македония, Гърция, Молдова, Черна гора, Виетнам, Турция.

Автор е на 10 учебника, ръководства и учебни помагала, над 200 публикации и доклади на български и международни конференции по въпросите на анализа и синтеза на топлотехнически системи, енергийната ефективност в сградите и индустрията, оползотворяването на възобновяемите източници на енергия, както и 1 авторско свидетелство за нископотенциална комбинирана топлинна система (слънчеви колектори и термопомпа) за топлоснабдяване на сграда. Ръководител на 17 докторанти в областта на енергийната ефективност, 12 от които са защитили успешно докторска степен.

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ

Минен експерт

Минен инженер с дългогодишен опит във въгледобивния отрасъл и оползотворяването на ресурсите на лигнитните въглища. Като главен проектант, заместник изпълнителен директор и изпълнителен директор на големи български въгледобивни дружества и енергийни институции инж. Щерев е ръководил разработването на перспективни проучвания, участвал е в разработването и изпълнението на множество технически, работни и технологични проекти, изготвянето на нормативни актове, регламентиращи търсенето, проучването и добива на подземни богатства, както и преструктурирането на минни обекти. Заместник председател е на УС на НТС по Минно дело, геология и металургия.

Ангел НИКОЛАЕВ

Член на Сдружение ЧИЕЦ, Експерт по енергийна икономика и политика

Ангел има 15 годишен опит в изпълнението на европейски (Horizon 2020, IEE, FP7, FP6 и др.) и национални проекти. През последните няколко години се занимава основно с политика (стратегии, планове и програми) в областта на енергийната ефективност и ВЕИ на местно, регионално и национално ниво; моделиране (LEAP) и оценка на енергийни сценарии; развитие на пазара на енергийните услуги. Също така, той има сериозен опит в изготвянето на анализи на разходите и ползите, оценяването на финансови източници и схеми и управлението на проекти.

Проф. д-р Николай ВАСИЛЕВ

Член на Сдружение ЧИЕЦ, Старши експерт по осветление

Проф. Николай Василев има зад гърба си над 40 години активна професионална и научна дейност в проектирането и изпълнението на големи проекти в областта на вътрешното, уличното, тунелното осветление и осветлението на спортни съоръжения. Участвал в множество национални и международни научно-изследователски проекти, както и в разработването и осъвременяването на националното законодателство в областта на осветлението. Проф. Василев е участвал в редколегиите на няколко международни списания, автор е на стотици научни статии и книги по специалността.

Инж. Борис ТОШЕВ

Електроинженер, Експерт по осветление, системи за външно осветление

Борис Тошев се занимава вече 20 години с енергийно-ефективно обновление на осветителните системи, участвал е в редица проекти, финансирани от български и европейски институции и програми в областта на осветлението на обществени и промишлени сгради, реконструкция на уличното осветление в българските общини, модернизация на индустриално и улично осветление в Европа.

Инж. Илия НИКОЛАЕВ

Експерт по топлотехника

Илия Николаев е инженер по топло и ядрена енергетика, президент на българската Асоциация на топлофикационните дружества и на Индустриалната стопанска асоциация - Варна, консултант към Българската стопанска камара. Професионалният му път (над 40 години) е свързан с експлоатацията и управлението на топлофикационните дружества в Русе и Варна. Заемането на различни позиции в тях – от инженер до изпълнителен директор, му помага да натрупа солидни знания относно производството на енергия и разпределението на топлина (когенерация), поддръжката и функционирането на енергийното оборудване, енергийната ефективност, опазването на околната среда, планирането, организацията, законодателството и регулациите. Основните му дейности в последните години са свързани с разработването на методики за мониторинг и оценка на характеристиките на различни инвестиционни проекти в областта на производството и снабдяването с топлина, в т.ч. котли на природен газ/въглища, когенерация, инсталации за регенериране на топлинна енергия, парни турбини, мрежи за централно топлоснабдяване и т.н.; анализ и оценка на икономическото и екологичното въздействие на инвестиционни проекти в сектора на централното топлоснабдяване.

Инж. Димитър БЪЧВАРОВ

Член на Сдружение ЧИЕЦ, Експерт по двигатели с вътрешно горене, финансов мениджмънт и макроикономика

Димитър Бъчваров е инженер в областта на двигателите с вътрешно горене. До 1989 г. управлява вноса и продажбите на автомобили в България. След това е старши съветник, директор на дирекция икономическа политика към Министерския съвет и в периода 1997-2001 г. е съветник на Министър-председателя по въпросите, свързани със структурните реформи, енергийните и икономическите баланси на страната. Участвал в и ръководил изготвянето на анализи, научни изследвания, програмни документи и проекти на закони в областта на икономиката, енергетиката, приватизацията и концесиите. Работил е и по различни разработки и проекти на неправителествени организации, в т.ч. Центъра за изучаване на демокрацията, Центъра за икономическо развитие, Центъра за анализ и управление на риска и други. Инж. Бъчваров има над 150 публикации по макроикономика, енергетика и публични финанси.

Доц.д-р инж. Цветан БОЖКОВ

Експерт в областта на топлинната и хладилна техника

Доц. Божков е заместник ръководител на катедра „Топлинна и хладилна техника“ към ТУ-София, утвърден учен и изследовател в областта на системите за охлаждане, кондициониране на сгради, охлаждане и замразяване на материали и продукти.

Ръководил е и е участвал в екипите на повече от 120 проекта в областта на параметричния анализ на комбинирани системи за среднотемпературно охлаждане, разработване на методи и техники за анализ на системи за охлаждане; експериментални изследвания на енергийните характеристики на комбинирани системи, параметричен анализ на системи за охлаждане с ледени суспензии, моделно изследване и верификация на моделите за изследване на енергийни характеристики, анализ на чувствителността на годишния разход на енергия, оценка на техническата, екологичната и икономическата ефективност на системите, функциониращи с ледени суспензии. Участник в мащабен проект за създаване на университетски научно-изследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро-нано технологии и материали, енергийна ефективност и виртуално инженерство.

Маг.инж. Росен ЦЕКОВ

Експерт в областта на енергийната ефективност и сертифицирането на сгради и промишлени системи

Член на Центъра за енергийни анализи към ТУ-София. Участвал в екипите на повече от 90 проекта по изследване на енергийните характеристики на сгради и промишлени системи. Притежава висока квалификация в моделно изследване на сгради, както и в проверка на енергийните характеристики на генератори на топлина и студ.

Маг.инж. Томислав АТАНАСОВ

Специалист в областта на топлотехниката и газовото инженерство и мениджмънт

Участвал в над 15 проекта по енергийна ефективност в сгради и промишлени системи. Член на екипите по разработване на национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия; национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и / или охлаждани сгради - държавна собственост, използвани от държавната администрация; национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд.“